Agencja Zatrudnienia Wspomaganego

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON od kwietnia 2017 roku realizuje projekt  Kierunek praca – zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność zawodową i społeczną, współfinansowany ze środków PFRON. Działania projektowe trwać będą przez dwa lata w podziale na etapy:

 1. Etap I trwający od 01.04.2017 do 31.03.2018 – poszukiwanie pracy dla uczestników projektu, organizacja staży i treningów umiejętności praktycznych.
 2. Etap II trwający od 01.04.2018 do 31.03.2019 – utrzymanie zatrudnienia przez uczestników projektu, którzy uzyskali zatrudnienie podczas działań w etapie pierwszym.

Celem głównym projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na rynek pracy i utrzymanie trwałości zatrudnienia poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Nasze działania kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Do osób, które przejawiają duże trudności w samodzielnym pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, mają małe doświadczenie zawodowe lub nie mają go wcale, są długotrwale bezrobotne a deklarują motywację do podjęcia aktywności zawodowej.

Wsparciem w ramach projektu obejmiemy 50 osób spełniających następujące kryteria:

 • wiek 18-64 lat (wiek aktywności zawodowej);
 • orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych*;
 • brak zatrudnienia – osoby nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, bezrobotne (42 uczestników projektu);
 • zatrudnienie – osoby które podjęły zatrudnienie w wyniku wsparcia trenera pracy, ale proces zatrudnienia wspomaganego nie zakończył się (8 uczestników projektu);
 • zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego;
 • posiadanie motywacji – warunkiem przyjęcia do projektu jest również chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z motywacji do podjęcia pracy i potrzeby skorzystania ze wsparcia trenera pracy w procesie zatrudnienia.

* stopień lekki (lub równoważny) może posiadać max. 20% beneficjentów ostatecznych projektu (w limit ten nie są wliczane osoby które mają orzeczoną niepełnosprawność intelektualną, psychiczną, sprzężoną oraz całościowe zaburzenia rozwoju).

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • treningi umiejętności praktycznych (praktyki),
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe (w asyście trenera/ki pracy) – tylko etap I projektu,
 • grupowe warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych (grupa wsparcia),
 • wsparcie trenera/ki pracy w poszukiwaniu pracy – tylko etap I projektu,
 • wsparcie trenera/ki pracy w utrzymaniu zatrudnienia (adaptacja w nowym miejscu pracy, aż do momentu całkowitego usamodzielnienia uczestnika projektu, monitoring zatrudnienia),
 • współpracę z otoczeniem bliskim uczestnika projektu.

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA W DNIU 31.03.2019

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress