Agencja Zatrudnienia Wspomaganego

Projekt „Kierunek praca – działaj skutecznie!”

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Od kwietnia 2018 roku AZW BIZON rozpoczęła realizację projektu  Kierunek praca – działaj skutecznie!, współfinansowanego ze środków PFRON.

Działania projektowe skierowane są do 108 osób z niepełnosprawnościami i  trwać będą przez trzy lata. Projekt realizowany będzie zgodnie z etapami:

 1. Etap I trwający od 01.04.2018 do 31.03.2019 – poszukiwanie pracy dla uczestników (zatrudnienie minimum 31% wszystkich uczestników projektu), organizacja staży i treningów umiejętności praktycznych. Rekrutacja obejmować będzie 48 osób (do wyczerpania miejsc).
 2. Etap II trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 – utrzymanie zatrudnienia przez uczestników projektu, którzy uzyskali zatrudnienie podczas działań w etapie pierwszym, poszukiwanie pracy dla uczestników/ki pozostających bez zatrudnienia, organizacja staży i treningów umiejętności praktycznych. Rekrutacja kolejnych 30 osób (do wyczerpania miejsc).
 3. Etap III trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 – utrzymanie zatrudnienia przez uczestników projektu, którzy uzyskali zatrudnienie podczas działań w etapie pierwszym i drugim, poszukiwanie pracy dla uczestników pozostających bez zatrudnienia, organizacja staży i treningów umiejętności praktycznych. Rekrutacja kolejnych 30 osób (do wyczerpania miejsc).

Celem głównym projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na rynek pracy, zwiększenie doświadczenia zawodowego, uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia przy wykorzystaniu metody zatrudnienia wspomaganego (wsparciu trenera_ki pracy).

Nasze działania kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Do osób, które przejawiają duże trudności w samodzielnym pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, mają małe doświadczenie zawodowe lub nie mają go wcale, są długotrwale bezrobotne a deklarują motywację do podjęcia aktywności zawodowej.

Wsparciem w ramach projektu obejmiemy 108 osób spełniających następujące kryteria (występujące jednocześnie):

 • wiek 18-64 lat (wiek aktywności zawodowej);
 • orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych*;
 • brak zatrudnienia – osoby nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, bezrobotne;
 • zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego.

Warunkiem przyjęcia do projektu jest również chęć uczestnictwa wynikająca z motywacji do podjęcia pracy i potrzeby skorzystania ze wsparcia trenera pracy w procesie zatrudnienia.

* stopień lekki (lub równoważny) może posiadać max. 20% beneficjentów ostatecznych projektu (w limit ten nie są wliczane osoby które mają orzeczoną niepełnosprawność intelektualną, psychiczną, sprzężoną oraz całościowe zaburzenia rozwoju).

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty kompetencji społecznych i zwodowych,
 • 3-miesięczne, płatne staże zawodowe (w asyście trenera_ki pracy),
 • treningi umiejętności praktycznych i próbki pracy (w asyście trenera_ki pracy),
 • wsparcie trenera_ki pracy w poszukiwaniu pracy,
 • wsparcie trenera_ki pracy w nowym miejscu zatrudnienia, aż do momentu całkowitego usamodzielnienia oraz monitoring zatrudnienia (w tym kontakty z pracodawcą i współpracownikami),
 • współpraca z otoczeniem społecznym (rodzina, przyjaciele, opiekunowie).

Czas trwania projektu: 1.04.2018 – 31.03.2021.

Zwiększ swoje szanse na zdobycie i utrzymanie pracy. Zgłoś się do udziału w projekcie!

Rekrutacja trwa od  kwietnia 2018, aż do wyczerpania miejsc (zgodnie z podanymi wyżej etapami).

 AKTUALIZACJA: Rekrutacja do etapu III projektu została rozpoczęta z dniem 1.04.2020 roku. Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

Wszelkie pytania na temat realizacji projektu można kierować mailowo na adres rekrutacjabizon@natak.pl, telefonicznie 61 222 37 35 lub 603 999 242 lub bezpośrednio w biurze przy ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań.

 Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON jest jednym z odbiorców projektu grantowego:
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Na Tak. W ramach grantu placówka otrzymała finansowanie na zakup środków 
ochronnych dla pracowników, środków dezynfekcyjnych oraz wyposażenia potrzebnego do stosowania.
 Okres realizacji projektu: 1.09.2020-31.12.2020

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress