Agencja Zatrudnienia Wspomaganego

Projekt – MOJA SPRAWA!

Zestawienie: POWER oraz UE z FS

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON  jako jedyny podmiot w Wielkopolsce uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju oraz Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie POWER  w obszarze innowacji społecznych (wyniki konkursu: lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania). Konkurs dotyczył deinstytucjonalizacji, czyli rozwoju usług w obrębie społeczności lokalnych będących alternatywą dla opieki instytucjonalnej dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Ministerstwo Rozwoju zwraca uwagę, że:

Liczba osób leczonych z powodu różnych zaburzeń psychicznych na świecie systematycznie wzrasta. Jest to już ponad 20% populacji. Podobnie w Polsce, obserwowany jest nieustanny wzrost liczby osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych.

O konkursie Wiceminister rozwoju Paweł Chorąży mówi :

Wybrane projekty to pierwszy, ważny krok do stworzenia w Polsce systemu pomocy, który pozwoli na wczesne wykrywanie i zapobieganie rozwojowi chorób i zaburzeń psychicznych, na wsparcie osoby po przebytym kryzysie psychicznym w jej środowisku lokalnym, a w konsekwencji na zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych. Standardem tego systemu ma być również uzupełnianie usług zdrowotnych usługami społecznymi i odwrotnie. Kluczowe jest objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia oraz stworzenie instrumentów przeciwdziałania izolacji w życiu społecznym jak i zawodowym po odbytym leczeniu czy terapii.

Projekt AZW BIZON nosi tytuł: Moja sprawa! Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi.  Skierowany jest do dwóch grup odbiorców:

1)Adolescentów i młodych dorosłych (ludzi w wieku 15-29 lat), którzy mają problem z wchodzeniem w dorosłość i których dojrzewanie psychiczne jest utrudnione z powodu różnego typu dekompensacji psychicznych, a także do ich rodzin i bliskich znajomych.

Wyodrębniona grupa młodych to osoby z pogarszającym się samopoczuciem psychospołecznym wynikającym z narastającej przemocy, dostępności narkotyków, a także stresu związanego z nieprzyjaznym rynkiem pracy, pogorszeniem funkcjonowania rodziny, nieprzewidywalną przyszłością. Potrzebują one wsparcia w rozwiązaniu kryzysu i realizacji zadań związanych z wchodzeniem w dorosłość, takich jak edukacja, podejmowanie lub kontynuowanie zatrudnienia, wchodzenie w nowe role społeczne.

2)Instytucji i osób, które świadczą profesjonalne wsparcie na rzecz wyżej opisanej grupy, tj. przedstawicieli grup zawodowych zatrudnionych w publicznych i pozarządowych sektorach w obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i rynku pracy:

  • psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów;
  • wychowawców i pedagogów;
  • doradców zawodowych, trenerów pracy, pośredników pracy;
  • asystentów rodziny, pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej.

Dla skuteczniejszego przeciwdziałania zakłóceniom procesu usamodzielniania lub minimalizowania skutków tych zakłóceń niezbędne jest połączenie oddziaływań w sferze zdrowotnej i społecznej (w tym związanej z kształceniem i pracą), a także objęcie profesjonalnym wsparciem rodzin i bliskich młodych, którzy zmagają się z kryzysem.

Celem Projektu jest wypracowanie nowego, kompleksowego podejścia  z udziałem wszystkich zainteresowanych stron poprzez:

  • opracowanie innowacyjnego modelu, który będzie gotowy do testowania i wdrożenia w kolejnym konkursie w tym samym temacie oraz
  • zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania opracowanego modelu.

W kolejnym konkursie (konkursie II etapu), planowanym na IV kwartał tego roku, najlepsze z opracowanych modeli zostaną przetestowane w praktyce.

Z głównymi założeniami Modelu proponowanego przez AZW BIZON, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną w rozstrzygniętym konkursie możecie się Państwo zapoznać TUTAJ. Praca nad szczegółowymi procedurami Modelu planowana jest na czerwiec b.r. i będzie przebiegała w ramach spotkań Grup Roboczych o interdyscyplinarnym składzie, w oparciu o metody partycypacji społecznej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani włączeniem się w opracowanie innowacyjnego Modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi i/lub włączeniem się w partnerstwo na rzecz jego testowania w konkursie II etapu, serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Marta Frankowska: 665 523 623

Karolina Rzepka: 791 956 251

Tel. stacjonarny do AZW BIZON: 61 222 37 35

e-mail: mojasprawa@natak.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress